Referencje

Zrealizowaliśmy wiele projektów dla edukacji i instytucji publicznych. Dostarczaliśmy sprzęt IT, oprogramowanie, świadczyliśmy  usługi w zakresie wdrożeń i szkoleń, instalacji sieci teleinformatycznych i elektrycznych.

„ROZWÓJ BAZY BADAWCZEJ  SPECJALISTYCZNYCH  LABORATORIÓW UCZELNI PUBLICZNYCH REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” zrealizowanie zlecenia związanego z dostawą klastra komputerowego, macierzy dyskowej, przełączników   sieciowych,   komputerów   do zarządzania dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Przedmiotem     zamówienia     była     dostawa      160     zestawów    komputerowych z oprogramowaniem.Dostarczony sprzęt był dobrej jakości, odpowiadał  wymogom  SIWZ,  a dostawa  była zrealizowana terminowo. Umowa została wykonana należycie.

Przedmiotem zamówienia była dostawa oprogramowania specjalistycznego STATISTICA. Dostarczone oprogramowanie odpowiadało wymogom SIWZ, a dostawa była zrealizowana  terminowo.  Umowa  została  wykonana należycie.

Dostawa sprzętu komputerowego. Dostarczony sprzęt był dobrej jakości, odpowiadał wymogom SIWZ, a dostawa była zrealizowana terminowo . Urnowa została wykonana należycie.

Dostawa sprzętu komputerowego. Dostarczony sprzęt był dobrej jakości, odpowiadał wymogom SIWZ, a dostawa była zrealizowana terminowo . Urnowa została wykonana należycie.

Firma MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert zgodnie
zumową ŁRPNIT/ZP -24-1D/2015/PN z dnia 05.10.2015 r. zawartą
w ramach zamówienia na kwotę 253 712,10 zł brutto, (słownie: dwieście
pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwanaście 10/100 zł); (w tym VAT 23%)
zrealizowała umowę w dniu 14.10.2015, której przedmiotem była dostawa
oprogramowania.

Fima MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert zgodnie z
umową ŁRPN-T/ZP -24-1B/2015/PN z dnia 05.10.2015 r. zawartą w ramach
zamówienia na kwotę 79 995,51 zł brutto, (słownie: siedemdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 51/100 zł); (w tym VAT 23°/o)
zrealizowała umowę w dniu 14.10.2015, której przedmiotem była dostawa
oprogramowania wraz ze specjalistycznym instruktażem dla użytkowników
programu Lab View. Dostarczone oprogramowanie odpowiadało wymogom SIWZ, a dostawa była zrealizowana terminowo. Umowa została wykonana należycie.

logo_mancomplex